رزومه کاری

هوالوکیل

رزومه و سوابق کاری موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا

ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي كيفري و حقوقی از قبيل:

كلاهبرداری – سرقت - خيانت در امانت -  قتل -  ضرب وجرح - رابطه نامشروع - تجاوز به عنف - تصرف عدوانی - معامله معارض - انتقال و فروش مال غير - تحصيل مال نامشروع - معامله ربوی – جعل - استفاده از سند مجعول - تغيير كاربری غير مجاز - دعاوی کشیرانی – دعاوی کیفری و حقوقی بین المللی – دعاوی اقامت ایرانیان خارج از کشور - دعوی اقامت اتباع خارجی در ایران-دعاوی مربوط به سفارت خانه ها- شهادت دروغ – توهين - تهديد به قتل - تهديد به طور كلی– افترا - ترك انفاق - عدم ثبت نكاح – عدم ثبت رجوع – عدم ثبت طلاق- دعاوی کار و کارگری – دعاوی بیمه – دعاوی اداری و داوری - دعاوی كيفری راجع به مسئوليت پزشكان - كودك آزاری – و ساير عناوين و اعمال مجرمانه - دعاوی مطبوعاتی-دعاوی جرایم رایانه ای- دعاوی خانواده - دعاوی احوال شخصیه-دعاوی ارثی-قرارداد های خصوصی- دعاوی مرتبط به شوراهای حل اختلاف

 

ده ها  پرونده موفق در دعاوی بانکی اعم از داخلی و بین المللی (خصوصی و دولتی)،(ارزی و ریالی)

 1. طرح و اقامه دعاوی علیه مستأجرین و متصرفین املاک بانک در محاکم قضائی .
 2. دفاع از حقوق بانک در دعاوی اقامه شده توسط موجرین واحدهای استیجاری علیه بانک به خواسته تعدیل مال   الاجاره ، تخلیه مورد اجاره و اخذ کسب و پیشه بانک در املاک مزبور.
 3. طرح و تعقیب دعاوی حقوقی به استناد سفته و برات واخواست شده و چکهای بلاوجه در مراجع صالحه .
 4. طرح و تعقیب دعاوی کیفری علیه سوء استفاده کنندگان از اموال بانک در مراجع صالحه .
 5. طرح و تعقیب دعاوی مطروحه علیه بدهکاران و مشتریان ورشکسته بانک در محاکم دادگستری و اداره تصفیه امور ورشکستگی .
 6. تهیه و تقدیم دادخواست ، لایحه دفاعیه ، لایحه تکمیلی در دعاوی له و علیه بانک و تعقیب دعاوی .
 7. درخواست صدور و اخذ قرار تأمین و بازداشت اموال بدهکاران .
 8. درخواست صدور و اخذ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی جهت فروش اموال بازداشت شده و وصول مطالبات بانک.
 9. دفاع از حقوق بانک در دعاوی و شکایات علیه بانک در مراجع قانونی .
 10. پرداخت هزینه های قضائی ، انتشار آگهی ابلاغ دادخواست ، دادنامه و اجرائیه و سایر هزینه های مربوط به    صندوق دادگستری
 11. تعقیب پرونده ها ئی که قبلاً توسط وکیل دعاوی انجام شده ولی در حال حاضر به دلیل فوت ، استعفاء ، عزل یا    ممنوعیت وکیل از وکالت به اداره حقوقی و دعاوی ارجاع و اعاده گردیده است .
 12. ارائه مستندات طلب بانک از قبیل سفته ، چک ، ضمانتنامه و اعلام میزان مطالبات بانک تا تاریخ ورشکستگی بدهکار ، تعقیب پرونده و دریافت سهم غرمائی بانک از محل فروش اموال بدهکار ورشکسته
 13. راهنمایی واحدها در انجام امور حقوقی و ثبتی اموال و املاک بانک و املاک تملیکی و راهنمایی لازم جت اقاله اموال مزبور .
 14. اقدام جهت رفع اشکالات حقوقی و ثبتی وثایق نزد بانک .
 15. انجام امور حقوقی و ثبتی طرحها و مشارکتهای بانک ، طرح و تعقیب دعاوی مربوطه و در صورت لزوم تصدی امور اموال منقول و غیر منقول ، تملک وثائق و دارائی بدهکاران .
 16. انجام اقدامات لازم جهت تخلیه و تحویل گرفتن اموال منقول و غیر منقول تملیک شده .
 17. تهیه لوایح جوابیه با همکاری مشاوران حقوقی بانک و تحت نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی جمهوری     اسلامی ایران .
 18. تعقیب و پاسخگویی به دعاوی مطروحه در کشورهای خارجی علیه بانک ملی ( خارج از بیانیه الجزایر ) و انجام    اقدامات لازم با نظر مرکز امور حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .
 19. تعقیب دعاوی مربوط به ضمانتنامه هائی که به اتکاء ضمانت بانک های خارجی صادر و به دلایلی منجر به صدور     قرار منع پرداخت گردیده و انجام اقدامات لازم .
 20. بررسی دستورات مراجع قضائی و وصیت نامه ها ، وقف نامه ها ، قیم نامه ها ، امور ولایت و حضانت مشتریان .
 21. راهنمایی واحدها در انجام امور رسیدگی به گشودن صندوق امانات مشتریان متوفی و مشتریانی که منع قانونی    دارند و تحویل محتویات صندوق به وراث متوفی یا مراجع قانونی .
 22. راهنمایی واحدها در انجام امور مربوط به اجرائیه های صادره از دوایر اجرای دادگستری ، ثبت ، دارائی و بازداشت وجوه موجود در حساب مشتریان .
 23. همکاری با هیئت اجرای اصل 49 قانون اساسی در ارتباط با پرونده های مطروحه در دادسرای انقلاب اسلامی .
 24. طرح و تنظیم قراردادهای مورد نیاز بانک شامل قراردادهای اجاره ، قراردادهای مربوطه به اعطای تسهیلات بانکی و در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معاملات بانک .
 25. اعزام نماینده به دفاتر اسناد رسمی جهت امضاء دفاتر ، قراردادها ، اسناد اجاره ، خرید املاک و خدمات برای بانک .
 26. اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات رسیدگی و مزایده و کمیسیونهای معاملات بانک و حقوقی ادارات حقوقی    بانکها و ادارات مرکزی .
 27. انجام مکاتبات لازم و پیگیری جهت تعیین تکلیف املاک بانک نزد سایر مؤسسات و دستگاهها اعم از دولتی یا    خصوصی  .
 28. دفاع از حقوق بانک در دعاوی و شکایات کارکنان شاغل ، اخراجی ، مستعفی و بازنشسته یا نمایندگان آنها علیه    بانک .
 29. راهنمایی ادارات سرپرستی ها و واحدهای بانک درخصوص خرید و اجاره املاک و خدمات ، تنظیم قراردادها ،    مبایعه  نامه ها و غیر
 30. راهنمایی و رفع اشکالات حقوقی ادارات ، سرپرستی ها و واحدهای بانک در امور ثبتی و اجرائی و مطالبات معوق    و در صورت نیاز ادامه عملیات اجرائی تا حصول نتیجه .
 31. مراجعه و انجام مکاتبات لازم با مراجع ثبتی ، اجرائی و قضائی در ارتباط با دعاوی مطروحه .
 32. انجام مکاتبات لازم با ادارات بانک در زمینه مسائل حقوقی و طرح شکایات در دادگستری علیه سوء استفاده    کنندگان از وجوه بانک .
 33. انجام مکاتبات لازم در امور پرسنلی و کارپردازی با ادارات ذیربط .
 34. تهیه و تنظیم گزارش سالانه از فعالیتهای انجام شده توسط اداره حقوقی و دعاوی و اعلام مشکلات و نارسائیهای    اداره به مقامات بانک .
 35. تنظیم و ارائه گزارشهای لازم جهت مقامات بانک .
 36. اعلام ختم پرونده ها به مراجع قضائی و اعاده مستندات به ادارات و واحدها .
 37. فسخ قراردادهای مربوط به ابوابمجعی تحویلداران ، دانشجویان پرستاری و اعزامی که تعهدشان پایان یافته یا    تعهدشان را خریداری نموده اند و سایر قراردادهای مربوطه .
 38. تهیه و تنظیم نامه های عمومی صادره اداره .
 39. پاسخ استعلامات مراجع قانونی .
 40. تنظیم تقاضای صدور اجرائیه از دفترخانه و اداره ثبت و پیگیری عملیات اجرایی مربوطه حسب مورد .
 41. همکاری لازم با اداره آموزش درخصوص ارتقاء سطح حقوقی کارکنان از طریق تهیه و تدوین جزوات و کتبی    آموزش و اعزام مدرس و همچنین تربیت مدرس و همکاری با آن اداره در آزمون تغییر شغل کارشناسان حقوقی.
 42. انجام امور مربوط به ارجاع پرونده به وکلاء دادگستری .
 43. انجام امور مربوط به حق الوکاله در چارچوب آئین نامه مربوط
 44. دعاوی حقوقی و کیفری صرافی ها
 45. بازداشت اموال بدهکاران

 

صد ها پرونده موفق در زمینه مشاوره و قبول وكالت دركلیه پرونده های راجع به املاك و مستغلات از قبیل :

- طرح و دفاع از كلیه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع ید، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد و دیگر توسط وکلاء ملکی و ...

- خرید، فروش، اجاره و سایر معاملات راجع به املاك و اراضی
- افراز و تفكیك املاك واراضی مشاع
- رفع تصرف عدوانی، تخلیه و خلع ید
- ملی اعلام شدن املاك وابطال اسناد مالكیت
- املاك موقوفه

- دعاوی مرتبط با ستاد فرمان حضرت امام خمینی(ره)
- مصادره و ضبط املاك و اراضی
- تقسیم املاك و اراضی
- تخلیه ید
- رفع تصرف عدوانی
- رفع ممانعت از حق
- رفع مزاحمت
- الزام تنظیم سند رسمی
- الزام به فك رهن
- الزام به اخذ پایان كار
- الزام به اخذ صورت مجلس تفكیكی
- ابطال سند
- ابطال قرارداد
- فسخ قرارداد
- كلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص
- اخذ و مطالبه اجور معوقه
- اخذ و مطالبه اجرت المثل
- تعدیل (به روز كردن )اجاره بها
- مطالبه سر قفلی وحق كسب و پیشه وتجارت
- تخلیه اماكن تجاری مشمول قانون سال 1356
- تخلیه اماكن تجاری و مسكونی مشمول قانون سال1376
- تخلیه اماكن مسكونی مشمول قانون سال 1362
- تجویز انتقال منافع
- اخذ به شفه - مطالبه ثمن
- الزام به تحویل مبیع
- مطالبه سهم الارث
- اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسیم قیمت ملك مشاعی)
- مطالبه وجه اسناد تجاری (سفته، چك، قبض انبار، برات)
- تنفیذ  وصیت نامه
- اصلاح و یا تغییر شناسنامه(تغییر نام، تغییر سن و...)
- نصب وعزل قیم

- عزل ولی قهری
- طرح دعوای حجر

- دعاوی ثبتی املاک و شرکت ها و برند ها
و سایر دعاوی و مسایل حقوقی

 

ده ها پرونده موفق در زمینه حقوق هوایی و هواپیمایی

 - تنظیم قراردادهای چارتری full charter & seat charter

 - تاسیس نماینده عمده فروش شرکت های هواپیمایی خارجی در ایران GSA

 - طرح دعوای حقوقی به طرفیت شرکت های هواپیمایی در زمینه تخلف از قراردادهای چارتری یا تخلفات نرخی

 - طرح دعوا به طرفیت شرکت های هواپیمایی به جهت تخلفات نرخی یا عدم اجرای تعهدات قراردادی

 - امور حقوقی مربوط به مسافرین و تامین دلیل برای ارائه به محاکم دادگستری

- کارشناسی و قیمت گذاری هواپیما، هلی کوپتر و قطعات آن و تعیین خسارت و علل آن

 

صد ها پرونده موفق در زمینه دعاوی شهرداری ها

کمیسیون اصل ماده 100 شهرداری

کمیسیون اصل ماده 12 زمین

ساخت و ساز غیر مجاز و فاقد پروانه ساخت

پایان کار ساختمان ها و رفع و رجوع جرایم مربوط به آن در شهرداری ها

 

صد ها پرونده موفق در خدمات مشاوره‌ای و قبول وكالت در پرونده های خانوادگی، ارث و ثبت احوال از قبیل :
-  اجرای حكم طلاق صادره از دادگاههای خارجی
-  پیگیری دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور
-  وضعیت ازدواج اتباع ایران با خارجیان

-  وضعیت سرپرستی و حضانت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از كشور
-  درخواست ملاقات فرزند
-  دعاوی راجع به مهریه
-  دعاوی راجع به نفقه
-  دعاوی راجع به تمكین
-  ازدواج مجدد
-  فسخ نكاح
-  دعاوی مربوط به جهیزیه
-  نصب و عزل قیم
-  عزل ولی قهری
-  نفی و اثبات نسب
-  ازدواج موقت
-  مطالبه سهم الارث
-  تقسیم تركه متوفی
-  مهر و موم و تحریر (صورت برداری) تركه
-  تنفیذ (اثبات اعتبار) وصیت نامه
-  امور مربوط به تغییر و اصلاح شناسنامه

و ... سایر موارد مرتبط

 

ده ها  پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در پرونده های راجع به اشتغال و بیمه خارجیان از قبیل :


-  اختلاف اتباع ایرانی با کارفرمای ایرانی
-  پرونده های مربوط به اداره کار و امور اجتماعی
-  اختلافات اتباع خارجی با كارفرمای ایرانی
-  مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی میان كارگر و كارفرما
-  اختلافات اتباع خارجی با شركتهای بیمه ایرانی
-  مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بیمه
و ... سایر موارد مرتبط

 

 

ده ها پرونده موفق در دعاوی کشتیرانی

بیمه کشتی های خصوصی و باربری های بین المللی

دعاوی کیفری کشتیهای خارجی و داخلی

ثبت حقوقی کشتیهای خصوصی و تجاری

 

ارائه كلیه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه پرونده های گمرکی،مالیاتی،صادرات و واردات از قبیل :


- كلیه خدمات حقوقی مالیاتی به اتباع خارجه وایرانیان مقیم خارج از كشور
-  معافیت های گمركی خارجیان
-  واردات كالا توسط خارجیان
-  صادرات و خروج كالا توسط خارجیان
-  دعاوی راجع به ضبط و توقیف كالا در گمرك
-  پرداخت مالیات توسط خارجیان
-  مشاوره و پیگیری امورات راجع به ترخیص كالا

 ـ دعاوی مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 و ... سایر موارد مرتبط

 

صد ها پرونده موفق در دعاوی خانواده

 • طلاق توافقی- طلاق یکطرفه – فسخ نکاح – ابطال نکاح
 • مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، توقیف اموال (تأمین خواسته)، ممنوع الخروج کردن بدهکار
 • مطالبه نفقه – طرح شکایت کیفری ترک انفاق و یا دفاع از آن
 • اجازه ازدواج مجدد – اجازه ازدواج دختر باکره – (در فرضی که پدر اجازه ازدواج نمی دهد)
 • حضانت فرزند و سلب حضانت، ملاقات فرزند مشترک
 • اجرت المثل و اجرت المسمی
 • دادخواست اعسار

 

 

 

ده ها  پرونده موفق در زمینه های فعالیت تخصصی کارشناسی و وکالت موسسه حقوقی

- ارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه، اراضی با کلیه کاربریها و مصالح ساختمانی .
- ارزیابی و تعیین اجاره بها سازه های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگ .
- نقشه‌برداری و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه ها .
- تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود .
- نقشه‌برداری و پیاده كردن محدوده املاك بر روی نقشه‌هوائی .
- پیاده كردن هر پلاك ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌هوائی .
- نقشه‌برداری اراضی وبرداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاكی .
- تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی .

 

چندین پرونده موفق در کارشناسی املاک و تهیه تراز مالی جهت مهاجرت :

ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر املاک و دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشورهای کانادا ، استرالیا و . . . توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و ثبتی و ارائه گزارش به زبان انگلیسی و اخذ کلیه تاییدیه های مرتبط (تاییدیه ها بالغ بر 5 مورد) همچنین تهیه تراز مالی و ارائه گزارش حسابرسی انگلیسی توسط کارشناس رسمی حسابداری در کلیه استانها .

 

خدمات ویژه موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا که در این راستا  ارائه می شود شامل :

- مشاوره و انجام کلیه خدمات کارشناسی  به روز شده مرتبط با مهاجرت در قالب یک پکیج در کوتاهترین زمان با حداقل هزینه با هماهنگی مجربترین وکلاء مهاجرت یا وکیل معرفی شده .
- انجام کارشناسی و تعیین قیمت املاک و ارائه گزارش مکتوب با تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 24 ساعت .
- تهیه ترازنامه  به همراه تاییدیه ها و ترجمه .
- تهیه صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد .
- ارائه گزارش های  کارشناسی مالی در خصوص ترازنامه .

- ارائه ترجمه مجوز های مورد نیاز جهت تایید انجام خدمات کلیه کارشناسان رسمی .
- طی مراحل تایید کلیه گزارش ها در مراحل ترجمه و تایید  در وزارت خارجه و دادگستری .

 

ده ها پرونده موفق در قبول وکالت و انجام کارشناسی رسمی دادگستری در :

- امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات .
- مسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148 .

- پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، بطرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداری .
- معماری و شهرسازی ، امور املاک واقع در طرحهای برنامه‌ریزی شهری .
- مهندسی ترافیك و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادث .
- تعیین حقوق كسب و پیشه و تجارت و سر قفلی .
- تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهری .
- تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته .
- تشخیص علت خسارت و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات .
- رسیدگی به مقادیر كار و صورت وضعیت ساختمان .
- تهیه مقادیرکار و صورت وضعیت ابنیه بر مبنای فهارس بهاء .
- رسیدگی و تهیه مقادیر كار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و كـانال‌سازی .
- بررسی و تعـیین كیفیت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانی .
- رسیدگی یا تهیه مقادیر كار جهت نیاز به تطبیق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات .
- بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور .
- تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا .
- تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود .
- نقشه‌برداری و پیاده كردن محدوده املاك بر روی نقشه‌ هوائی .
- پیاده كردن هر پلاك ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌ هوائی .
- نقشه‌برداری اراضی وبرداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاكی .
- تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی .
- تفسیر عكس هوائی برای هر پلاك ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عكسهای هوایی .
- افراز و قطعه‌بندی , تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ـ طرح قطعات مفروزه .

- مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاك مورد نظر و تشخیص حدود .
- نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار وكانالها و رودخانه‌ها .
- رسیدگی به موارد اختلاف بین كارفرمایان و پیمانكاران .
- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکار .
- كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاور .
- كارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین كارفرمایان و مهندسان مشاوررسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد .
- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور یا پیمانکار .
- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور .
- تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد .
- تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد .
- تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا .

 

صد ها پرونده موفق در خدمات مشاوره حقوقی و قبول وكالت راجع به تجار اعم از تجار و تجار خارجی همچنین ، شركتها و مؤسسات غیر تجاری از قبیل :
-  مشاوره و مدیریت و پشتیبانی انعقاد انواع قراردادها
-  پرونده های مربوط به حمل و نقل كالا
-  مشاوره و پشتیبانی انعقاد كلیه قراردادهای تجاری بین المللی
-  مشاوره و پشتیبانی در خصوص اخذ كارت بازرگانی
-  حل اختلافات تجاری از طریق داوری
-  مدیریت حقوقی پروﮊه‌ها در كلیه مراحل
-  دعاوی مربوط به ورشكستگی و تصفیه
-  ثبت شركت های تجاری و موسسات غیرتجارتی
-  تاسیس شعبه و اعطای نمایندگی
-  ثبت نام و علامت تجاری
-  ثبت اختراعات در داخل و خارج كشور
-  موارد نقض مالكیتهای فكری (اسم و علائم تجارتی)
-  مشاوره و پشتیبانی انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجیان در ایران
-  پرونده های راجع به اخذ مجوزهای زیست محیطی جهت فعالیت شركتهای خارجی در ایران

   و ... سایر موارد مرتبط

 

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در مورد مسایل اجتماعی مربوط به خارجیان از قبیل :
-  خدمات مربوط به امورات تحصیلی ( آموزش عالی و آموزش و پرورش)
-  خدمات مربوط به اخذ مجوز تاسیس مراكز، موسسات، كانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
-  خدمات مربوط به امور جهانگردی
-  خدمات مربوط به اخذ مجوزهای زیست محیطی

و ... سایر موارد مرتبط

 

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه :
-  اجرای احكام صادره از محاكم خارجی
 - اسناد تنظیم شده در مراجع خارجی از قبیل آرای صادره در زمینه محكومیتهای مالی ، آرای مراجع و مراكز داوری و اسناد تعهدآور

و ... سایر موارد مرتبط

 

دستاورد های موسسه

 • ارائه خدمات حقوقی به جامعه هدف در قالب وکالت دعاوی صدها پرونده حقوقی و کيفری از جمله:‌ دعاوی ملکی، منابع طبيعی، ‌زمين شهری،‌ اسناد تجاری،‌ خانواده، کلاهبرداری، ديوان عدالت اداری، امور مالياتی و ...
 • توسعه امر داوری با رويکرد کاهش رسيدگی هاي قضائی از طريق داوری و وکالت در هيئت های داوری تخصصی و نيز تحقيقات و پژوهش های مربوط به موضوعات داوری در سطوح داخلی و بين المللی از جمله : وکالت در هيئت داوری بورس و اوراق بهادار تهران ، داوری به عنوان داور منتخب مراجع قضائی و ...
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شرکتهای طرف قرارداد بصورت مستمر در رشته های مختلف حقوقي از جمله : ، شهرداری تهران ، بیمه نوین و هیات تبلیغات شرق تهران ، قرارگاه خاتم الانبیا ، دفاتر هواپیایی ، املاک ، صرافی ها ، مراکز تجاری و شرکت های نفتی و...
 • انجام مطالعات و تحقيقات و تهيه طرح های قانونی برای شرکت ها و سازمانهای طرف قرارداد .
 • ايجاد اشتغال براي صد ها نفر از دانش آموختگان رشته حقوق به صورت تمام وقت يا پروژه ای.
 • در حال حاضر شبکه همکاران موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا دارای تخصص در حوزه های حقوق خصوصی، حقوق عمومی،حقوق اقتصادی،حقوق بين الملل،حقوق تجارت بين الملل،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق محيط زيست و حقوق بشر و دارای مدارک تحصيلی دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشند.
 • موسسه حقوقی و مجد وکیل الرعایا ، تاکنون خدمات حقوقی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی ارائه نموده است. از جمله:
 • ارائه خدمات وکالت دعاوی و وصول مطالبات به اشخاص حقیقی و حقوقی .
 • ارائه خدمات وکالت دعاوی شرکتهای نفتی و پتروشيمی.
 • ارئه مشاوره های رایگان جهت کمک به افرادی که از لحاظ مالی فاقد توانایی بوده.
 • ارائه خدمات وکالت دعاوی ملکی و ارضی در سراسر کشور.

 

امور شرکت ها

 

علامات تجاری

 • ثبت علامت تجاری
 • نقل و انتقال علامت تجاری

تغییرات شرکتها

 • تغییر نام شرکت
 • تبدیل شرکت
 • انحلال شرکت
 • تغییر موضوع شرکت
 • نقل و انتقال سهام شرکت
 • افزایش و کاهش سرمایه

ثبت شرکت ها و موسسات

 • ثبت موسسه
 • ثبت شرکت سهامی خاص
 • ثبت شرکت سهامی عام
 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ثبت شرکت تضامنی
 • ثبت شرت تعاونی
 • ثبت شرکت نسبی
 • ثبت شرکت های بین المللی

سایر خدمات

 • ثبت اختراع
 • اخذ کد مالیاتی
 • مالیات شرکت ها

back to top
جستجو