وبلاگ جستجو

قانون آیین دادرسی مدنی

▒👈🏻صلاحیت ذاتی
▒👈🏻صلاحیت محلی

▒▒▒((صلاحیت ذاتی))▒▒▒

🔆دارای سه قِسم است:
🚥صنف( قضایی-اداری)
🚥نوع(عمومی-اختصاصی)
🚥درجه( بدوی-تجدیدنظر)

🎇تقسیم از حیث((صنف)):
1️⃣مراجع قضایی👈🏼مانند دادگاه ها و شورای حل اختلاف
2️⃣مراجع اداری👈🏼مانند دیوان عدالت اداری

🎇تقسیم از حیث((نوع)):
1️⃣مراجع عمومی👈🏼مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات را دارند جز آنچه به موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع می باشد.
2️⃣ مراجع اختصاصی👈🏼مراجعی که فقط صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارند که صراحتا طبق قانون در صلاحیت آنها می باشد.

🎇تقسیم از حیث((درجه))
1️⃣تالی👈🏼شورای حل اختلاف و دادگاه بدوی
2️⃣عالی👈🏼دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
‼️نڪته:تا زمانی که به ماهیت دعوایی در مرجع پایین تر رسیدگی نشده باشد رسیدگی به آن در مرجع بالاتر امکان پذیر نیست.

●□●□●□●□●□

▒▒▒((صلاحیت محلی))▒▒▒

▓█در دعاوی منقول:
1️⃣⇦این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.
2️⃣⇦اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه می شود.
3️⃣⇦اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.
4️⃣⇦اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی می باشند.

▓█در دعاوی غیر منقول:
1️⃣⇦در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
2️⃣⇦اصحاب دعوا نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
3️⃣⇦اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.
‼️نڪته:اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد و چنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم.

▓█دعاوی تجاری:خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:
1️⃣⇦دادگاه محل انعقاد عقد
2️⃣⇦دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی
3️⃣⇦دادگاه محل اقامت خوانده

▓█دعوای مطالبه وجه چک:
1️⃣⇦دادگاه محل صدور چک
2️⃣⇦دادگاه محل استقرار بانک
3️⃣⇦دادگاه محل اقامت خوانده
4️⃣⇦اگرخواندگان متعدد باشند خواهان در دادگاه محل اقامت هرکدام که خواست می تواند اقامه دعوا کند.

▓█درخواست تامین دلیل:
این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

▓█دعاوی راجع به ترکه:
1️⃣⇦دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی می باشد.
2️⃣⇦اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح است.
3️⃣⇦اگر متوفی اقامتگاه یا محل سکونت نداشت دادگاهی که ترکه در حوزه آن واقع است صالح است.

▓█دعاوی راجع به ورشکستگی
1️⃣⇦در محل اقامت تاجر متوقف یا ورشکسته
2️⃣⇦اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاهی که در آن حوزه برای معاملات شعبه یا نمایندگی دارد

▓█دعاوی ناشی از تعهدات شرکت
1️⃣⇦دادگاه محل انعقاد عقد
2️⃣⇦دادگاه محل تسلیم کالا
3️⃣⇦دادگاه محل تأدیه پول
4️⃣⇦دادگاه محل اقامت خوانده

ثبت نظر

back to top
جستجو