رزومه و سوابق کاری موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا
هوالوکیل
ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي كيفري و حقوقی از قبيل:

كلاهبرداری – سرقت - خيانت در امانت - قتل - ضرب وجرح - رابطه نامشروع - تجاوز به عنف - تصرف عدوانی - معامله معارض - انتقال و فروش مال غير - تحصيل مال نامشروع - معامله ربوی – جعل - استفاده از سند مجعول - تغيير كاربری غير مجاز - دعاوی کشتیرانی – دعاوی کیفری و حقوقی بین المللی – دعاوی اقامت ایرانیان خارج از کشور - دعوی اقامت اتباع خارجی در ایران-دعاوی مربوط به سفارت خانه ها- شهادت دروغ – توهين - تهديد به قتل - تهديد به طور كلی– افترا - ترك انفاق - عدم ثبت نكاح –عدم ثبت رجوع – عدم ثبت طلاق- دعاوی کار و کارگری – دعاوی بیمه – دعاوی اداری و داوری - دعاوی كيفری راجع به مسئوليت پزشكان - كودك آزاری – و ساير عناوين و اعمال مجرمانه - دعاوی مطبوعاتی-دعاوی جرایم رایانه ای- دعاوی خانواده - دعاوی احوال شخصیه-دعاوی ارثی-قرارداد های خصوصی- دعاوی مرتبط به شوراهای حل اختلاف

ده ها پرونده موفق در دعاوی بانکی اعم از داخلی و بین المللی (خصوصی و دولتی)،(ارزی و ریالی)

* طرح و اقامه دعاوی علیه مستأجرین و متصرفین املاک بانک در محاکم قضائی .
* دفاع از حقوق بانک در دعاوی اقامه شده توسط موجرین واحدهای استیجاری علیه بانک به خواسته تعدیل مال الاجاره ، تخلیه مورد اجاره و اخذ کسب و پیشه بانک در املاک مزبور.
* طرح و تعقیب دعاوی حقوقی به استناد سفته و برات واخواست شده و چکهای بلاوجه در مراجع صالحه .
* طرح و تعقیب دعاوی کیفری علیه سوء استفاده کنندگان از اموال بانک در مراجع صالحه .
* طرح و تعقیب دعاوی مطروحه علیه بدهکاران و مشتریان ورشکسته بانک در محاکم دادگستری و اداره تصفیه امور ورشکستگی .
* تهیه و تقدیم دادخواست ، لایحه دفاعیه ، لایحه تکمیلی در دعاوی له و علیه بانک و تعقیب دعاوی .
* درخواست صدور و اخذ قرار تأمین و بازداشت اموال بدهکاران .
* درخواست صدور و اخذ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی جهت فروش اموال بازداشت شده و وصول مطالبات بانک.
* دفاع از حقوق بانک در دعاوی و شکایات علیه بانک در مراجع قانونی .
* پرداخت هزینه های قضائی ، انتشار آگهی ابلاغ دادخواست ، دادنامه و اجرائیه و سایر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری
* تعقیب پرونده ها ئی که قبلاً توسط وکیل دعاوی انجام شده ولی در حال حاضر به دلیل فوت ، استعفاء ، عزل یا ممنوعیت وکیل از وکالت به اداره حقوقی و دعاوی ارجاع و اعاده گردیده است .
* ارائه مستندات طلب بانک از قبیل سفته، چک ، ضمانتنامه و اعلام میزان مطالبات بانک تا تاریخ ورشکستگی بدهکار ، تعقیب پرونده و دریافت سهم غرمائی بانک از محل فروش اموال بدهکار ورشکسته
* راهنمایی واحدها در انجام امور حقوقی و ثبتی اموال و املاک بانک و املاک تملیکی و راهنمایی لازم جت اقاله اموال مزبور .
* اقدام جهت رفع اشکالات حقوقی و ثبتی وثایق نزد بانک .
* انجام امور حقوقی و ثبتی طرحها و مشارکتهای بانک ، طرح و تعقیب دعاوی مربوطه و در صورت لزوم تصدی امور اموال منقول و غیر منقول ، تملک وثائق و دارائی بدهکاران .
* انجام اقدامات لازم جهت تخلیه و تحویل گرفتن اموال منقول وغیر منقول تملیک شده .
* تهیه لوایح جوابیه با همکاری مشاوران حقوقی بانک و تحت نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .
* تعقیب و پاسخگویی به دعاوی مطروحه در کشورهای خارجی علیه بانک ملی ( خارج از بیانیه الجزایر ) و انجام اقدامات لازم با نظر مرکز امور حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .
* تعقیب دعاوی مربوط به ضمانتنامه هائی که به اتکاء ضمانت بانک های خارجی صادر و به دلایلی منجر به صدور قرار منع پرداخت گردیده و انجام اقدامات لازم .
* بررسی دستورات مراجع قضائی و وصیت نامه ها ، وقف نامه ها ، قیم نامه ها ، امور ولایت و حضانت مشتریان .
* راهنمایی واحدها در انجام امور رسیدگی به گشودن صندوق امانات مشتریان متوفی و مشتریانی که منع قانونی دارند و تحویل محتویات صندوق به وراث متوفی یا مراجع قانونی .
* راهنمایی واحدها در انجام امور مربوط به اجرائیه های صادره از دوایر اجرای دادگستری ، ثبت ، دارائی و بازداشت وجوه موجود در حساب مشتریان .
* همکاری با هیئت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در ارتباط با پرونده های مطروحه در دادسرای انقلاب اسلامی .
* طرح و تنظیم قراردادهای مورد نیاز بانک شامل قراردادهای اجاره ، قراردادهای مربوطه به اعطای تسهیلات بانکی و در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معاملات بانک .
* اعزام نماینده به دفاتر اسناد رسمی جهت امضاء دفاتر ، قراردادها ، اسناد اجاره ، خرید املاک و خدمات برای بانک .
* اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات رسیدگی و مزایده و کمیسیونهای معاملات بانک و حقوقی ادارات حقوقی بانکها و ادارات مرکزی .
* انجام مکاتبات لازم و پیگیری جهت تعیین تکلیف املاک بانک نزد سایر مؤسسات و دستگاهها اعم از دولتی یا خصوصی.
* دفاع از حقوق بانک در دعاوی و شکایات کارکنان شاغل ، اخراجی ، مستعفی و بازنشسته یا نمایندگان آنها علیه بانک .
* راهنمایی ادارات سرپرستی ها و واحدهای بانک درخصوص خرید و اجاره املاک و خدمات ، تنظیم قراردادها ، مبایعه نامه ها و غیر .
* راهنمایی و رفع اشکالات حقوقی ادارات ، سرپرستی ها و واحدهای بانک در امور ثبتی و اجرائی و مطالبات معوق و در صورت نیاز ادامه عملیات اجرائی تا حصول نتیجه .
* مراجعه و انجام مکاتبات لازم با مراجع ثبتی ، اجرائیو قضائی در ارتباط با دعاوی مطروحه.
* انجام مکاتبات لازم با ادارات بانک در زمینه مسائل حقوقی و طرح شکایات در دادگستری علیه سوء استفاده کنندگان از وجوه بانک .
* انجام مکاتبات لازم در امور پرسنلی و کارپردازی با ادارات ذیربط .
* تهیه و تنظیم گزارش سالانه از فعالیتهای انجام شده توسط اداره حقوقی و دعاوی و اعلام مشکلات و نارسائیهای اداره به مقامات بانک .
* تنظیم و ارائه گزارشهای لازم جهت مقامات بانک .
* اعلام ختم پرونده ها به مراجع قضائی و اعاده مستندات به ادارات و واحدها .
* فسخ قراردادهای مربوط به ابوابمجعی تحویلداران ، دانشجویان پرستاری و اعزامی که تعهدشان پایان یافته یا تعهدشان را خریداری نموده اند و سایر قراردادهای مربوطه .
* تهیه و تنظیم نامه های عمومی صادره اداره .
* پاسخ استعلامات مراجع قانونی .
* تنظیم تقاضای صدور اجرائیه از دفترخانه و اداره ثبت و پیگیری عملیات اجرایی مربوطه حسب مورد .
* همکاری لازم با اداره آموزش درخصوص ارتقاء سطح حقوقی کارکنان از طریق تهیه و تدوین جزوات و کتبی آموزش و اعزام مدرس و همچنین تربیت مدرس و همکاری با آن اداره در آزمون تغییر شغل کارشناسان حقوقی .
* انجام امور مربوط به ارجاع پرونده به وکلاء دادگستری .
* انجام امور مربوط به حق الوکاله در چارچوب آئین نامه مربوط
* دعاوی حقوقی و کیفری صرافی ها
* بازداشت اموال بدهکاران

صد ها پرونده موفق در زمینه مشاوره و قبول وكالت دركلیه پرونده های راجع به املاك و مستغلات از قبیل :

* طرح و دفاع از كلیه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع ید، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد و دیگر توسط وکلاء ملکی و ...
* خرید، فروش، اجاره و سایر معاملات راجع به املاك و اراضی
* افراز و تفكیك املاك واراضی مشاع
* رفع تصرف عدوانی، تخلیه و خلع ید
* ملی اعلام شدن املاك وابطال اسناد مالكیت
* املاك موقوفه
* دعاوی مرتبط با ستاد فرمان حضرت امام خمینی(ره)
* مصادره و ضبط املاك و اراضی
* تقسیم املاك و اراضی
* تخلیه ید
* رفع تصرف عدوانی
* رفع ممانعت از حق
* رفع مزاحمت
* الزام تنظیم سند رسمی
* الزام به فك رهن
* الزام به اخذ پایان كار
* الزام به اخذ صورت مجلس تفكیكی
* ابطال سند
* ابطال قرارداد
* فسخ قرارداد
* كلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص
* اخذ و مطالبه اجور معوقه
* اخذ و مطالبه اجرت المثل
* تعدیل (به روز كردن )اجاره بها
* مطالبه سر قفلی وحق كسب و پیشه وتجارت
* تخلیه اماكن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶
* تخلیه اماكن تجاری و مسكونی مشمول قانون سال۱۳۷۶
* تخلیه اماكن مسكونی مشمول قانون سال ۱۳۶۲
* تجویز انتقال منافع
* اخذ به شفه - مطالبه ثمن
* الزام به تحویل مبیع
* مطالبه سهم الارث
* اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسیم قیمت ملك مشاعی)
* مطالبه وجه اسناد تجاری (سفته، چك، قبض انبار، برات)
* تنفیذ وصیت نامه
* اصلاح ویا تغییر شناسنامه(تغییر نام، تغییر سن و...)
* نصب وعزل قیم
* عزل ولی قهری
* طرح دعوای حجر
* دعاوی ثبتی املاک و شرکت ها و برند ها
و سایر دعاوی و مسایل حقوقی

ده ها پرونده موفق در زمینه حقوق هوایی و هواپیمایی

* تنظیم قراردادهای چارتری full charter & seat charter
* تاسیس نماینده عمده فروش شرکت های هواپیمایی خارجی در ایرانGSA
* طرح دعوای حقوقی به طرفیت شرکت های هواپیمایی در زمینه تخلف از قراردادهای چارتری یا تخلفات نرخی
* طرح دعوا به طرفیت شرکت های هواپیمایی به جهت تخلفات نرخی یا عدم اجرای تعهدات قراردادی
* امور حقوقی مربوط به مسافرین و تامین دلیل برای ارائه به محاکم دادگستری
* کارشناسی و قیمت گذاری هواپیما، هلی کوپتر و قطعات آن و تعیین خسارت و علل آن

صد ها پرونده موفق در زمینه دعاوی شهرداری ها

 کمیسیون اصل ماده ۱۰۰ شهرداری
 کمیسیون اصل ماده ۱۲ زمین
 ساخت و ساز غیر مجاز و فاقد پروانه ساخت
 پایان کار ساختمان ها و رفع و رجوع جرایم مربوط به آن در شهرداری ها


صد ها پرونده موفق در خدمات مشاوره‌ای و قبول وكالت در پرونده های خانوادگی، ارث و ثبت احوال از قبیل :


* اجرای حكم طلاق صادره از دادگاههای خارجی
* پیگیری دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور
* وضعیت ازدواج اتباع ایران با خارجیان
* وضعیت سرپرستی و حضانت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از كشور
* درخواست ملاقات فرزند
* دعاوی راجع به مهریه
* دعاوی راجع به نفقه
* دعاوی راجع به تمكین
* ازدواج مجدد
* فسخ نكاح
* دعاوی مربوط به جهیزیه
* نصب و عزل قیم
* عزل ولی قهری
* نفی و اثبات نسب
* ازدواج موقت
* مطالبه سهم الارث
* تقسیم تركه متوفی
* مهر و موم و تحریر (صورت برداری) تركه
* تنفیذ (اثبات اعتبار) وصیت نامه
* امور مربوط به تغییر و اصلاح شناسنامه
و ... سایر موارد مرتبط

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در پرونده های راجع به اشتغال و بیمه خارجیان از قبیل :

* اختلاف اتباع ایرانی با کارفرمای ایرانی
* پرونده های مربوط به اداره کار و امور اجتماعی
* اختلافات اتباع خارجی با كارفرمای ایرانی
* مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی میان كارگر و كارفرما
* اختلافات اتباع خارجی با شركتهای بیمه ایرانی
* مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بیمه
 و ... سایر موارد مرتبط

ده ها پرونده موفق در دعاوی کشتیرانی

 بیمه کشتی های خصوصی و باربری های بین المللی
 دعاوی کیفری کشتیهای خارجی و داخلی
 ثبت حقوقی کشتیهای خصوصی و تجاری

ارائه كلیه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه پرونده های گمرکی،مالیاتی،صادرات و واردات از قبیل :

* كلیه خدمات حقوقی مالیاتی به اتباع خارجه وایرانیان مقیم خارج از كشور
* معافیت های گمركی خارجیان
* واردات كالا توسط خارجیان
* صادرات و خروج كالا توسط خارجیان
* دعاوی راجع به ضبط و توقیف كالا در گمرك
* پرداخت مالیات توسط خارجیان
* مشاوره و پیگیری امورات راجع به ترخیص كالا
* دعاوی مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 و ... سایر موارد مرتبط

صد ها پرونده موفق در دعاوی خانواده

طلاق توافقی- طلاق یکطرفه – فسخ نکاح – ابطال نکاح
مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، توقیف اموال (تأمین خواسته)، ممنوع الخروج کردن بدهکار
مطالبه نفقه – طرح شکایت کیفری ترک انفاق و یا دفاع از آن
اجازه ازدواج مجدد – اجازه ازدواج دختر باکره – (در فرضی که پدر اجازه ازدواج نمی دهد)
حضانت فرزند و سلب حضانت، ملاقات فرزند مشترک
اجرت المثل و اجرت المسمی
دادخواست اعسار

ده ها پرونده موفق در زمینه های فعالیت تخصصی کارشناسی و وکالت موسسه حقوقی

 ارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه، اراضی با کلیه کاربریها و مصالح ساختمانی .
 ارزیابی و تعیین اجاره بها سازه های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگ .
 نقشه‌برداری و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه ها .
 تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود .
 نقشه‌برداری و پیاده كردن محدوده املاك بر روی نقشه‌هوائی .
 پیاده كردن هر پلاك ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌هوائی .
 نقشه‌برداری اراضی وبرداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاكی .
 تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی.

چندین پرونده موفق در کارشناسی املاک و تهیه تراز مالی جهت مهاجرت :

ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر املاک و دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشورهای کانادا ، استرالیا و . . . توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و ثبتی و ارائه گزارش به زبان انگلیسی و اخذ کلیه تاییدیه های مرتبط (تاییدیه ها بالغ بر ۵ مورد) همچنین تهیه تراز مالی و ارائه گزارش حسابرسی انگلیسی توسط کارشناس رسمی حسابداری در کلیه استانها .

خدمات ویژه موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا که در این راستا ارائه می شود شامل :

 مشاوره و انجام کلیه خدمات کارشناسی به روز شده مرتبط با مهاجرت در قالب یک پکیج در کوتاهترین زمان با حداقل هزینه با هماهنگی مجربترین وکلاء مهاجرت یا وکیل معرفی شده .
 انجام کارشناسی و تعیین قیمت املاک و ارائه گزارش مکتوب با تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ۲۴ ساعت .
 تهیه ترازنامه به همراه تاییدیه ها و ترجمه .
 تهیه صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد .
 ارائه گزارش های کارشناسی مالی در خصوص ترازنامه .
 ارائه ترجمه مجوز های مورد نیاز جهت تایید انجام خدمات کلیه کارشناسان رسمی .
 طی مراحل تایید کلیه گزارش ها در مراحل ترجمه و تایید در وزارت خارجه و دادگستری .

ده ها پرونده موفق در قبول وکالت و انجام کارشناسی رسمی دادگستری در :

 امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات .
 مسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده ۵ ، ۱۲ ، ۱۰۰ ، ۱۴۷ ، ۱۴۸ .
 پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، بطرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداری .
 معماری و شهرسازی ، امور املاک واقع در طرحهای برنامه‌ریزی شهری .
 مهندسی ترافیك و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادث .
 تعیین حقوق كسب و پیشه و تجارت و سر قفلی .
 تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهری .
 تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته .
 تشخیص علت خسارت و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات .
 رسیدگی به مقادیر كار و صورت وضعیت ساختمان .
 تهیه مقادیرکار و صورت وضعیت ابنیه بر مبنای فهارس بهاء .
 رسیدگی و تهیه مقادیر كار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و كـانال‌سازی .
 بررسی و تعـیین كیفیت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانی .
 رسیدگی یا تهیه مقادیر كار جهت نیاز به تطبیق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات .
 بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور .
 تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا .
 تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود .
 نقشه‌برداری و پیاده كردن محدوده املاك بر روی نقشه‌ هوائی .
 پیاده كردن هر پلاك ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌ هوائی .
 نقشه‌برداری اراضی وبرداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاكی .
 تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی .
 تفسیر عكس هوائی برای هر پلاك ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عكسهای هوایی .
 افراز و قطعه‌بندی , تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ـ طرح قطعات مفروزه .
 مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاك مورد نظر و تشخیص حدود .
 نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار وكانالها و رودخانه‌ها .
 رسیدگی به موارد اختلاف بین كارفرمایان و پیمانكاران .
 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکار .
 كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاور .
 كارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین كارفرمایان و مهندسان مشاوررسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد .
 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور یا پیمانکار .
 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور .
 تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد .
 تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد .
 تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا .

صد ها پرونده موفق در خدمات مشاوره حقوقی و قبول وكالت راجع به تجار اعم از تجار و تجار خارجی همچنین ، شركتها و مؤسسات غیر تجاری از قبیل :

* مشاوره و مدیریت و پشتیبانی انعقاد انواع قراردادها
* پرونده های مربوط به حمل و نقل كالا
* مشاوره و پشتیبانی انعقاد كلیه قراردادهای تجاری بین المللی
* مشاوره و پشتیبانی در خصوص اخذ كارت بازرگانی
* حل اختلافات تجاری از طریق داوری
* مدیریت حقوقی پروﮊه‌ها در كلیه مراحل
* دعاوی مربوط به ورشكستگی و تصفیه
* ثبت شركت های تجاری و موسسات غیرتجارتی
* تاسیس شعبه و اعطای نمایندگی
* ثبت نام و علامت تجاری
* ثبت اختراعات در داخل و خارج كشور
* موارد نقض مالكیتهای فكری (اسم و علائم تجارتی)
* مشاوره و پشتیبانی انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجیان در ایران
* پرونده های راجع به اخذ مجوزهای زیست محیطی جهت فعالیت شركتهای خارجی در ایران
 و ... سایر موارد مرتبط

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در مورد مسایل اجتماعی مربوط به خارجیان از قبیل :


* خدمات مربوط به امورات تحصیلی ( آموزش عالی و آموزش و پرورش)
* خدمات مربوط به اخذ مجوز تاسیس مراكز، موسسات، كانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
* خدمات مربوط به امور جهانگردی
* خدمات مربوط به اخذ مجوزهای زیست محیطی
 و ... سایر موارد مرتبط

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه :

* اجرای احكام صادره از محاكم خارجی
* اسناد تنظیم شده در مراجع خارجی از قبیل آرای صادره در زمینه محكومیتهای مالی ، آرای مراجع و مراكز داوری و اسناد تعهدآور
 و ... سایر موارد مرتبط

دستاورد های موسسه

ارائه خدمات حقوقی به جامعه هدف در قالب وکالت دعاوی صدها پرونده حقوقی و کيفری از جمله:‌ دعاوی ملکی، منابع طبيعی، ‌زمين شهری،‌ اسناد تجاری،‌ خانواده، کلاهبرداری، ديوان عدالت اداری، امور مالياتی و ...
توسعه امر داوری با رويکرد کاهش رسيدگی هاي قضائی از طريق داوری و وکالت در هيئت های داوری تخصصی و نيز تحقيقات و پژوهش های مربوط به موضوعات داوری در سطوح داخلی و بين المللی از جمله : وکالت در هيئت داوری بورس و اوراق بهادار تهران ، داوری به عنوان داور منتخب مراجع قضائی و ...
ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شرکتهای طرف قرارداد بصورت مستمر در رشته های مختلف حقوقي از جمله : شهرداری تهران ، بیمه نوین و هیات تبلیغات شرق تهران ، قرارگاه خاتم الانبیا ، دفاتر هواپیایی ، املاک ، صرافی ها ، مراکز تجاری و شرکت های نفتی و...
انجام مطالعات و تحقيقات و تهيه طرح های قانونی برای شرکت ها و سازمانهای طرف قرارداد .
ايجاد اشتغال براي صد ها نفر از دانش آموختگان رشته حقوق به صورت تمام وقت يا پروژه ای.
در حال حاضر شبکه همکاران موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا دارای تخصص در حوزه های حقوق خصوصی، حقوق عمومی،حقوق اقتصادی،حقوق بين الملل،حقوق تجارت بين الملل،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق محيط زيست و حقوق بشر و دارای مدارک تحصيلی دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشند.
موسسه حقوقی و مجد وکیل الرعایا ، تاکنون خدمات حقوقی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی ارائه نموده است. از جمله:
ارائه خدمات وکالت دعاوی و وصول مطالبات به اشخاص حقیقی و حقوقی .
ارائه خدمات وکالت دعاوی شرکتهای نفتی و پتروشيمی.
ارئه مشاوره های رایگان جهت کمک به افرادی که از لحاظ مالی فاقد توانایی بوده.
ارائه خدمات وکالت دعاوی ملکی و ارضی در سراسر کشور.
 
امور شرکت ها

 
تغییرات شرکتها

* تغییر نام شرکت
* تبدیل شرکت
* انحلال شرکت
* تغییر موضوع شرکت
* نقل و انتقال سهام شرکت
* افزایش و کاهش سرمایه

سایر خدمات

* ثبت اختراع
* اخذ کد مالیاتی
* مالیات شرکت ها
ثبت شرکت ها و موسسات

* ثبت موسسه
* ثبت شرکت سهامی خاص
* ثبت شرکت سهامی عام
* ثبت شرکت با مسئولیت محدود
* ثبت شرکت تضامنی
* ثبت شرت تعاونی
* ثبت شرکت نسبی
* ثبت شرکت های بین المللی

علامات تجاری

* ثبت علامت تجاری
* نقل و انتقال علامت تجاری